БАЗЕЛ II и IT
  ПРОДУКТИ
        Регистър на      обезпеченията
        Системи за      валидиране на оценка
        Финансово аналитичен      модул
        Регистри на      рейтингите
        Регистър на      отказите
        Система за отчитане      на неплащанията
        Система за отчитане      на оперативен риск
        Система за пълен      мониторинг
        Други продукти
  ПОДДРЪЖКА
  ЗА НАС
 
БАЗЕЛ II Стандарт


"Базел II Стандарт" е гама от софтуерни продукти, подпомагащи внедряването на второто базелско споразумение.

Продуктите отразяват съществени изисквания на споразумението „Базел ІІ ”за технологически инструментариум за съхранение и обработка на данни, който ще подпомогне банката по-успешно да управлява и регулира основните рискове в своята дейност: кредитен, пазарен и оперативен.

Предлаганите софтуерни продукти се базират на функциониращата банкова система и следва да се разглеждат не като нейно отрицание, а като надстройка и допълнение към нея.

Една от основните цели на програмите е - да се осигури възможност за регистриране и натрупване във времето на богата и разнообразна информация за експозиции, клиенти, обезпечения, гаранции, неплащания и пр., чийто анализ и обобщение да подпомогнат както дейността на всяка банка, която ще прилага Стандартизирания подход, така също и да подготвят бъдещото й преминаване към подхода на вътрешните рейтинги (Internal Rating Based Approach –IRBA), който, съгласно “Базел ІІ споразумение ”, дава най-добри перспективи за модерно и ефективно развитие на банковата дейност.

Отделните системи и модулите могат да се използват както в комбинация с останалите, така и самостоятелно. Предлаганите модули са в процес на разработка, някои от тях и в процес на внедряване (в „Банка ДСК ”).

Системите са разработени с използване на най- съвременни програмни средства.Те се базират на Microsoft.NET Framework, съвместими са с основните SQL сървъри и са отворени към други системи посредством Message Queue, Web services и XBRL. Цената на отделните модули варира от 5 000 до 50 000 лева.

Максималният срок за разработването им,както и за свързването им с функциониращата банкова система, е до три месеца от датата на уточняване на конкретното задание.