Skip Navigation Links
Начало
Продукти
Услуги
Поддръжка
Клиенти
Новини
My.Finasyst.Com

За програмата
Основни Функции
Предимства
Цена
Често задавани въпросиЗа програмата

Счетоводната програма за бюджетни предприятия " ЕкспертНТ Бюджет " е специализирана версия на счетоводната програма "ЕкспертНТ". В нея е включен специализиран сметкоплан за бюджетни предприятия и са добавени справките за касовото изпълнение на бюджета и за набраните бюджетни приходи по параграфи.

Освен това ЕкспертНТ Бюджет влючва и следните възможности на унивесалната счетоводна програма:
• Съставяне на индивидуален сметкоплан с произволна дължина и ширина на аналитичност.
• Въвеждане на началните салда на приетите синтетични и аналитични сметки.
• Съставяне на амортизационните планове на дълготрайните активи.
• Осчетоводяване на първичните счетоводни документи и разнообразни хронолигини описи и справки върху тях.
• Едновременна работа в различни счетоводни периоди и възможност за корекция на вече въведени счетоводни документи.
• Автоматично приключване на ДДС сметките и автоматични счетоводни операции за амортизационни отчисления на дълготрайните активи.
• Разнообразни месечни и годишни справки. Оборотни ведомости, главни книги, аналитични и валутни справки, инвентарни книги и други справки за дълготрайните активи, баланс, отчет за приходи и разходи, отчет на паричните потоци и др.
• ДДС справки. Справка декларация за ДДС, дневник на покупките, дневник на продажбите, ДДС дискета за НАП.
•Архивиране на базата данни.

 
За НасФорумВръзкиЗа контакти

eXTReMe Tracker