Skip Navigation Links
Начало
Продукти
Услуги
Поддръжка
Клиенти
Новини
My.Finasyst.Com

За програмата
Основни Функции
Предимства
Цена
Често задавани въпросиЗа програмата

ЕкспертНТ е съвременен програмен продукт за общо счетоводсво, който влючва:

  • Съставяне на индивидуален сметкоплан с произволна дължина и ширина на аналитичност.

  • Въвеждане на началните салда на приетите синтетични и аналитични сметки.

  • Съставяне на амортизационните планове на дълготрайните активи.

  • Осчетоводяване на първичните счетоводни документи и разнообразни хронолигини описи и справки върху тях.

  • Едновременна работа в различни счетоводни периоди и възможност за корекция на вече въведени счетоводни документи.

  • Автоматично приключване на ДДС сметките и автоматични счетоводни операции за амортизационни отчисления на дълготрайните активи.

  • Разнообразни месечни и годишни справки. Оборотни ведомости, главни книги, аналитични и валутни справки, инвентарни книги и други справки за дълготрайните активи, баланс, отчет за приходи и разходи, отчет на паричните потоци и др.

  • ДДС справки. Справка декларация за ДДС, дневник на покупките, дневник на продажбите, ДДС дискета за НАП.

  • Архивиране на базата данни.

 
За НасФорумВръзкиЗа контакти

eXTReMe Tracker